UNICEF w walce z problemem głodu

UNICEF w walce z problemem głodu.


The United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) jest projektem ONZ. Siedziba główna UNICEF mieści się w Nowym Jorku. Celem organizacji jest zapewnienie długoterminowej opieki matkom i ich dzieciom w krajach rozwijających się. Opieka ta ma charakter wsparcia humanitarnego i wsparcia projektów rozwojowych.

UNICEF został powołany do życia 11 grudnia 1946 roku w celu redukcji problemu głodu i zapewnienia opieki zdrowotnej w społecznościach będących ofiarami drugiej wojny światowej. Założycielami organizacji byli Maurice Pate i Herbert Hoover.

Organizacja zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających z istnienia klęski głodu w danym obszarze, zapewnieniem opieki zdrowotnej, dostarczaniem szczepionek, rozwojem edukacji. UNICEF działa dzięki wsparciu rządowemu oraz kontrybucjom pochodzącym ze źródeł prywatnych. Dla przykładu suma uzyskana z darowizn na rok 2008 wyniosła $3,372,540,239.

UNICEF działa w 191 państwach i terytoriach. Choć siedziba główna organizacji znajduje się w Nowym Jorku, to bardzo ważne znaczenie dla działania organizacji ma UNICEF's Supply Division (Odział Dostaw), którego siedziba znajduje się w Kopenhadze. Zajmuje się on dystrybucją takich artykułów, jak szczepionki, leki przeciwwirusowe dla dzieci cierpiących na AIDS. Organizowane są spotkania rodzinne i projekty edukacyjne.

UNICEF koordynuje wiele akcji, służących zbieraniu funduszy i zwiększaniu społecznej świadomości i wrażliwości w odniesieniu do problemów klęsk humanitarnych na świecie. Są to na przykład:


- Współpraca z korporacjami i firmami

Dla wspierania walki z klęskami humanitarnymi, walki z analfabetyzmem i rozwoju edukacji w krajach rozwijających się UNICEF aktywnie współdziała z dużymi korporacjami oraz małymi i średnimi firmami. Na przykład współpraca z Montblanc – korporacją z Niemiec pozwoliła skutecznie zaimplementować począwszy od roku 2004 roku wiele programów edukacyjnych w rejonach potrzebujących.

Z kolei współpraca z Merck & Co. pozwoliła zmniejszyć w Południowej Afryce odsetek śmiertelność matek, ilość zgonów wywołanych wirusem HIV oraz częstość występowania gruźlicy.


- Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

UNICEF współpracuje blisko z firmami, aby usprawnić ich praktyki biznesowe, zwiększyć poziom dostosowania do prawa międzynarodowego i wdrożyć praktyki przestrzegania praw dziecka w działaniach społecznych. W 2012 roku UNICEF wdrożyła program Children's Rights and Business Principles. W ten sposób organizacja wspiera zrównoważony rozwój społeczny korporacji.


- Celebryci jako ambasadorowie UNICEF

UNICEF rozwija akcję ambasadorzy dobrej woli (UNICEF Goodwill Ambassador). Gwiazdy filmu, muzyki i sportu pomagają zwiększyć wrażliwość społeczną na problemy dzieci i wspierają akcje fundrisingowe. Pośród celebrytów znajdują się min. Laurence Fishburne, Sarah Jessica Parker, Selena Gomez, Katy Perry jeśli wymienić tylko kilka nazwisk z kilkusetosobowej listy.


JAK UNICEF WALCZY Z PROBLEM GŁODU ?


Celowi temu służy projekt Action Against Hunger. Częścią tego programu jest budowanie długoterminowych strategii uzyskania samowystarczalności żywieniowej w krajach dotkniętych klęską głodu. Akcja Action Against Hunger istnieje w 45 krajach. W projekt zaangażowanych jest 6500 osób plus wsparcie lokalne. Osoby te pomogły 13.6 milionom potrzebującym w 2014 roku. Osoby wspierające projekt Action Against Hunger mają doświadczenie i wiedzę w takich obszarach, jak działania w obszarach konfliktów, klęsk i kryzysy żywnościowe. Działanie programu opiera się na czterech fundamentach: jest to:


- przewidywalne (PREDICTABLE) – uczestnicy projektu wiedzą, gdzie spodziewać się ataków klęski głodu

- oparte na założeniu, że MOŻNA ZAPOBIEGAĆ (PREVENTABLE) – znane są metody interwencji

- wyleczalność (TREATABLE) – terapeutyczne, gotowe do użycia jedzenie jest ofiarowywane dużej liczbie potrzebujących, co daje konkretne efekty

- ważny jest aspekt dostępności (AFFORDABLE) – już 45 $ może uratować życie dziecka, istnieje możliwość dokonania tej niewielkiej wpłaty za pośrednictwem strony internetowej projektu. www.actionagainsthunger.orgSztandarowe programy akcji to:


Nutrition and Health (odżywianie i zdrowie).


Program zaczyna się od ewaluacji potrzeb żywieniowych. Zbierane są dane na temat fundamentalnych przyczyn wystąpienia problemu głodu w danym obszarze. Bada się takie czynniki jak lokalne zasoby i wydajność, praktyki kulturowe, infrastruktura, geografia.


Kolejnym etapem jest zapobieganie ostremu niedożywieniu

Dzieciom cierpiącym na głód oferuje się gotowe do spożycia jedzenie terapeutyczne (Ready-to-Use Therapeutic Foods). Pozwala to zmniejszyć poziom niedożywienia, zarówno w odniesieniu do stanu ostrego głodu, jak i sezonowego niedożywienia. Ta strategia pozwala ocalić życie milionom ludzi.


Budowanie lokalnej wystarczalności

UNICEF wspiera lokalne programy ochrony zdrowia w procesie redukcji problemu głodu. Powoływane są zespoły, które towarzyszą lokalnym służbą i implementują określone strategie w istniejące struktury.


Water, Sanitation & Hygiene (Woda, urządzenia sanitarne, higiena).


W ramach akcji zabezpieczany jest dostęp do zdrowej wody. Transportuje się na przykład wodę do zagrożonych rejonów i instaluje cysterny magazynujące wodę. Jeśli woda w danym rejonie jest brudna, lub rzadka, wierci się studnie, instaluje pompy wodne, chroni się naturalne źródła, odnawia zniszczoną strukturę.


Promuje się też budowę urządzeń sanitarnych i zasady higieny.

Aby zapobiec wybuchom chorób podczas kryzysów, zespoły pracowników UNICEF rozdają zestawy higieniczne, budują latryny i stacje mycia rąk. W zagrożonych środowiskach konstruuje się filtry wodne skonstruowane z podstawowych materiałów i uczy się podstawowych praktyk higienicznych jak mycie, gotowanie przy pomocy czystych urządzeń i pozyskiwanie wody ze zdrowych źródeł.


Ustanowienie długotrwałej zmiany.

Trenuje się przedstawicieli danej społeczności, jak zarządzać ich wodą i infrastrukturą sanitarną samodzielnie. Organizuje się we wsiach komitety ochrony zdrowia w celu modelowaniu praktyk higienicznych długo po opuszczeniu przez przedstawicieli UNESCO danego obszaru.


Food Security & Livelihoods – bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnienie środków do życia.


Program rozpoczyna się od ewaluacji lokalnych potrzeb. Zbiera się i analizuje dane dotyczące lokalnych aktywów, zasobów, dostępności środków. Zespoły Action Against Hunger spotykają się z przedstawicielami społeczności, aby lepiej zrozumieć daną sytuację i stworzyć plan współpracy.


Reakcja na nagłe wypadki

W przypadku zniszczenia infrastruktury, zagrożeniu dostaw wody, sytuacjach eskalacji konfliktów militarnych i w przypadku wystąpienia suszy Action Against Hunger reaguje dostarczając fundusze, żywność i pozostałe dobra, aby zredukować zagrożenie problemem głodu w perspektywie krótkoterminowej i zapewnić plony oraz wymagany poziom inwentarza żywego.


Zapewnienie rozwiązań długoterminowych

Są one projektowane w porozumieniu z lokalną społecznością i bywają specyficzne dla danego obszaru. Np. mini granty jako wsparcie dla rodzin, które są ofiarami klęsk humanitarnych, nasiona i narzędzia niezbędne dla „odbudowy rolnictwa” w danym obszarze. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, współdziałanie z lokalną elitą.


Emergency Response – odpowiedz na nagłe sytuacje.


Uruchomione są 24 godzinne dyżury. Przygotowane są także podstawowe środki niezbędne do niesienia pomocy.


W ramach programu:


Ewaluuje się potrzeby społeczności dotkniętej klęską humanitarną. Te badania pozwalają określić jaki rodzaj pomocy jest konieczny w danym rejonie, żywność, środki do życia, woda, środki sanitarne i higieniczne.


Zapewnienie pomocy w nagłych wypadkach

Członkowie UNICEF'u współpracują z lokalnym agencjami rządowymi, organizacjami społecznymi i liderami wspólnot w celu zapewnienia efektywnego wsparcia ofiarom klęsk. Dzięki istnieniu odpowiednich struktur możliwe jest natychmiastowe dostarczenie środków ratujących życie


Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem.

W obszarach zagrożonych ryzykiem pracuje się nad oceną ryzyka i zwiększa odporność na ewentualne „wstrząsy”. Wspiera się lokalną ekonomię, poprawia infrastrukturę i planuje długoterminowy rozwój.


Działania UNICEFU odniosły jak dotąd ogromny skutek. Od roku 1960 UNICEF pomógł obniżyć śmiertelność dzieci o 60 %. Tylko w roku 2014 organizacja pomogła 2718410 osobom w Nigerii, 104117 osobom w Demokratycznej Republice Kongo, 930143 osób w Południowym Sudanie rozwiązać problem głodu i chorób.


POWRÓT DO SEKCJI "ORGANIZACJE, KTÓRE POMAGAJĄ"