Sposoby rozwiązania problemu głodu na świecie

Sposoby rozwiązania problemu głodu na świecie.


Współczesny świat podejmuje wielu prób rozwiązania problemu głodu. Niestety dotychczasowe działania są niewystarczające, bądź nieskuteczne. Brakuje wciąż ogólnoświatowego, globalnego programu obliczonego na skuteczne rozwiązanie problemu głodu. Należy zaznaczyć, że współczesne metody zarządzania i wiedza ekonomiczna dają ogromne możliwości skutecznego rozwiązywania lokalnych i globalnych problemów ekonomicznych i społecznych. Dlaczego jednak problem głodu pozostaje tak bardzo skomplikowany i nie obserwujemy tutaj realnych zmian? Z pewnością konieczna jest zmiana percepcji polityków i ekonomistów. Dostrzeżenie specyfiki tego problemu. Należy przede wszystkim zastanowić się, czy do rozwiązania problemu niedożywienia konieczne są działania na poziomie globalnym, czy wspieranie lokalnych inicjatyw ekonomicznych i np. działania mające na celu rozwój lokalnej suwerenności żywieniowej. Ogromne znaczenie ma pogłębianie świadomości obywateli państw rozwiniętych i odwołanie się do norm etycznych.


Możemy zaproponować następujące działania, konieczne do rozwiązania problemu głodu:


- Polityczna wola rządów państw uprzemysłowionych.

Niczego nie osiągniemy, jeśli na początku nie pojawi się wola rozwiązania danego problemu i silne pragnienie zaangażowania się w pracę nad tym problemem. Obywatele krajów rozwiniętych oraz ich rządy powinny pogłębić swą wiedzę na temat skali dramatu, jaki dotknął kraje biedne i ich mieszkańców. Konieczne jest uwrażliwienie świata zachodniego na te sprawy. Ogromną rolę odgrywa tu edukacja, implementacja programów informacyjnych na temat problemu niedożywienia.

- Wzrost świadomości moralnej

Problem głodu na świecie to nie tylko problem ekonomicznym. To także problem natury etycznej. Ważne jest zatem ukształtowanie poczucia odpowiedzialność za tę część świata, która nie jest beneficjentem światowego rozwoju ekonomicznego. Ci ludzie nic złego nie zrobili. Nie możemy ich tak po prostu zostawić. Prawo dostępu do żywności powinno być fundamentalnym i niezbywalnym prawem każdego. Dlatego działania edukacyjne powinny inspirować sumienia ludzi, którzy odnieśli materialny sukces. To zobowiązuje.

- Oddłużenie

Konieczne są reformy dążące do oddłużenia biednych państw. Często jednak decyzja o oddłużeniu bywa uzależniona od szeregu żądań formułowanych przez przedstawicieli grupy G8, takich jak prywatyzacja, deregulacja, czy likwidacja sektora publicznego. Należy zastanowić się, czy globalne mechanizmy ekonomiczne mogą być skuteczne w rzeczywistości np. krajów afrykańskich. Co więcej kraje grupy G8 udzielają często pożyczek na spłatę przednich długów. Taka strategia nie likwiduje problemu zadłużenia. Nie możemy przykładać do krajów afrykańskich tej samej miary, co do państw rozwiniętych i bogatych. Tutaj mamy sieć dystrybucji towarów i usług. Istnieje rozwinięta administracja publiczna, działają stare mechanizmy. Pomoc ekonomiczna, np. poprzez pożyczki polega np. na udrożnieniu istniejących już kanałów dystrybucji. Jednak w Afryce, czy Ameryce Południowej sytuacja jest diametralnie inna. W niektórych państwach struktury państwowe są słabo rozwinięte, obowiązują prawa klanowe, lokalne obyczaje. Często pomoc finansowa jest „przejadana” przez rządzących i defraudowana.

- Badania naukowe

Należy zaangażować poważne środki na badania w obszarze biotechnologii. Wiele eksperymentów podejmowanych na prywatnych farmach (często przez szalonych pasjonatów) pokazuje, że eksperymenty na polu produkcji „nowej” żywności przynoszą niespodziewane efekty. Konieczne jest wykorzystanie rolniczego potencjału krajów niedożywionych i implementacja nowych metod.

- Podnoszenie wydajności ziemi

Bardzo duże znaczenie może mieć wyhodowanie nowych gatunków roślin. Roślin bardziej wydajnych i odpornych na działania szkodników. Bardzo ważne jest też nawożenie i nawadnianie ziem.

Wprowadzenie zasady sprawiedliwego podziału żywności.


Współczesny świat jest światem paradoksów. Na problem niedożywienia cierpi około miliarda ludzi, tymczasem w krajach bogatych wyrzuca się masowo nadwyżki żywności. Często polityka ta jest celowa i ma na celu niedopuszczenie do pojawienia się na rynku przecenionej żywności. Należy zastanowić się, czy nie powinniśmy ustanowić zasady sprawiedliwej dystrybucji żywności w wymiarze ogólnoświatowym i lokalnym (głód istnieje też w krajach bogatych). Być może jedzenie jest towarem, który powinien być objęty szczególną ochroną prawną i być traktowany jako dobro, którego nie można tak po prostu poddać utylizacji. Tona wyrzuconego jedzenia mogłaby ocalić życie tysięcy ludzi.

Oparcie handlu na zdrowych zasadach

Należy umożliwić państwom biednym sprzedaż jedzenia i innych towarów na rynkach międzynarodowych po godziwych cenach bez ulegania dyktatowi międzynarodowych koncernów. Duże znaczenie ma też zapewnienie miejscowej ludności godnych warunków pracy. Kolejną kwestią jest wyeliminowanie pośredników sztucznie podwyższających ceny.

Ważny jest rozwój rolnictwa roślinnego. Do wyżywienia głodujących potrzeba każdego roku ok. 730 mln ton zboża. Na paszę dla zwierząt przeznacza się każdego roku ok. 540 mln ton. Jeżeli jeden akr ziemi wykorzystamy do uprawy grochu lub fasoli otrzymamy 150 – 250 kg białka. Jeżeli przeznaczymy ten akr do produkcji paszy dla zwierząt, to z uzyskanego tak mięsa otrzymamy 20 -27 kg białka.

Pomoc doraźna

Jest ona bardzo popularną formą pomagania krajom dotkniętym problemem głodu. Na świecie działają niezliczone fundacje i organizacje oferujące pomoc dla biednych krajów, zbierające fundusze i reagujące w sytuacjach zagrożenia klęską humanitarną. Pomoc ta ma ogromne znaczenie, ratuje wszak ludzkie życie. Ale często pojawiają się problemy związane z dystrybucją wysyłanych dóbr. Niejednokrotnie pomoc jest defraudowana przez rządzące elity, lub o jej podziale decydują prawa klanowe.


Aby rozwiązać problem głodu z pewnością należy zaimplementować szereg wielopoziomowych działań. Konieczne są decyzje ekonomiczne, ale też nowe rozwiązania prawne, legislacyjne, rozwój badań naukowych. Jednak najważniejsza jest WOLA. Decyzja, iż nadszedł już czas aby ten problem rozwiązać.


POWRÓT DO SEKCJI "MOŻLIWE ROZWIĄZANIA"